тушда Кийим

тушда Кийим курса

тушда Кийим курса

Тушда Кийим. Яхши ва озода кийимни тушда кўриш эркаклар учун жамиятдаги юксак маком ва яхши хотин, аёллар учун — эр; агар аёл киши тушида тоза ва чиройли кийим кийган бўлса, ўнгида яхши одамга турмушга чикади.

Тушда Кийимнинг кизил ранглиси. У итоатсизлик, гуноҳ ва шон-шуҳратга далолат килади. Аёллар учун эса шодлик.

Кийимнинг кора ранглиси. Кора кийим кийишга одатланмаган киши тушида уни кийса, нохуш вокеага дуч келади. Уни кийишга одатланганлар учун эса яхшиликдир. Айтилишича, у касалнинг ўлимига далил.

Кийимнинг кўк ранглиси. У жаннатга кириш ва ях- ши амалларга далолат килади.

Кийимнинг сарик ранглиси. У касаллик ва кўркувга далолат.

Тушда Кийимнинг тилло ва кумуш ранглиси. У киши ҳаётининг яхши эканидан далолат. Шунингдек, орзуга етишмок белгиси.

тушда Кийим

Кийимнинг турли ранглардан иборатлиси. У мол- давлат ёки касаллик, ёмонликларга далолат.

Кийимнинг ҳаво ранглиси. У гам-ташвишдир.

Кийимнинг яшил ранглиси. Барча учун ^кшилик, Аллоҳ таолога якинликдир. Зеро, яшил рангли либосни жаннат эгалари кияди. Яна у мерос олишга далолат.

Килич. Килич ҳукмдорни, фарзандни, хотинни ёки вилоятни англатади. Кимки тушида белига килич осиб юрган бўлса, давлат микёсида амалга минади ёки яхши хотинга уйланади ёхуд фарзанд кўради. Агар тушида бе- лига богланган килич узилиб тушса, ўнгида амалдор бўл- са, амалидан айрилади, фарзанди бўлса, ўлади ёки хоти- нига талок беради.

Кимиз. Тушда кимиз ичиш ёлгон хабарга йўйилади.

Кимиз. Тушда кимиз ичган одам ўнгида паришонхотир бўлиб колади.

Кимматбаҳо буюмлар йигиш. Бу согликнинг ёмонлашуви, жанжаллар, стресс ҳолатлар; модда алмашинуви бузилиши, семириш ва бошка муаммолар; организмнинг асабий ва жисмоний толиккани, ошкозон- ичак тракти касалланиши; уларни таркатиш — ички карама-каршиликлардан руҳан кутилиш ва саломатликнинг яхшиланиши.

Кимматбаҳо буюмлар. Тушда кимматбаҳо буюмларни кўриш, уларни диккат билан кўздан хечириш — ҳаётингиз кийматини кдйта баҳолашингиз зарур; кимматбаҳо буюм гўзаллигидан завкланиш — якши ҳиссиётлар; уни олиш истагида ёниб, нархига кизикиб назардан ўтказиш — касаллик эҳтимоли.

Кимор. Тушида кимор ўйналаётганлигини кўрган одам ўнгида кўнгилсизликка дучор бўлади. Кимор ўйнаб ютса, ўнгида душман орттиради,. юткизса, одамлар орасида нимадир сабаб билан масҳара бўлади.

тушда Кийим

Киндик огриши. Тушда киндиги огриган одам хоти- нига ёмон муомала килади.

Киндик. У онаси, отаси ёки касбидир. Кўпинча аёлга ҳам далолат. Агар туш кўрувчи касал бўлса ва киндиги очилиб колганини кўрса, ўлимига далолат. Агар ўз кўли билан очса, инфок-эҳсон килади. Шунингдек, киндик шод-хуррамликни ҳам билдиради.

Киноактёр. Тушда киноактёрни кўрсангиз, ўнгда етиб бўлмас орзуга интиласиз. Кинотеатр. Тушда кинотеатрда ўтириб фильм кўраётган бўлсангиз, ўнгда дўстларингиз билан вактни кувнокликда ўтказасиз

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.